O nas

Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej powstał w roku 1999, z inicjatywy 10 dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej z Małopolski: Andrzeja Kowala (SPZOZ Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie), Rafała Deji (dyrektor ds. modernizacji i rozwoju SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie), Antoniego Marcinka (SPZOZ Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie), Macieja Kiełbratowskiego (SPZOZ Szpital w Myślenicach), Anny Czech (SPZOZ Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie), Andrzeja Jasiewicza (Wojewódzki Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie), Stanisława Helbicha (Dziecięcy Szpital Kliniczny CMUJ w Krakowie), Andrzeja Kosiniaka-Kamysza (Szpital Specjalistyczny im. dr J. Dietla w Krakowie), Marka Krobickiego (Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie), Włodzimierza Biela (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie).

Założyciele kierowali się ideą stworzenia związku reprezentującego dyrektorów zarządzających jednostek służby zdrowia w obliczu zmian jakie zachodziły w tym okresie w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Ewolucja dokonywała się poprzez wejście w życie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z jej konsekwencjami (powstanie samodzielnych publicznych zoz-ów podlegających i kontrolowanych przez organy założycielskie – jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej, wprowadzenie systemu Kas Chorych i problemy związane z adaptacją całego systemu zarządzania finansami w jednostkach ochrony zdrowia, nowe przepisy prawa pracy dotyczące personelu medycznego). Zmiany te, będące naturalną konsekwencją transformacji demokratycznej w naszym kraju, sprawiły, że dyrektorzy, szczególnie szpitali, stanęli przed nowymi wyzwaniami i musieli przestawić się na zarządzanie w sposób menedżerski – stała analiza kosztów i przychodów, szukanie efektywnych i kreatywnych rozwiązań, dzięki którym można nie tylko uniknąć zadłużenia ale również realizować własną wizję rozwoju jednostki.

16 listopada 1999 odbyło się Zgromadzenie Założycielskie, na którym 10 członków-założycieli przyjęło jednogłośnie Statut Związku. 1 grudnia 1999 Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej został wpisany do rejestru Sądu Okręgowego w Krakowie.

17 stycznia 2000 r. odbyło się  I Zgromadzenie Ogólne MZP ZOZ, na którym przyjęto w poczet członków następujące zakłady opieki zdrowotnej: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorlicach, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika, Samodzielny Specjalistyczny Szpital Kliniczny nr 2 CMUJ w Zakopanem, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia MSWiA w Krakowie,  Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, SP Szpital Chorób Płuc w Zakopanem. Zgromadzeni członkowie Związku dokonali wyboru władz – Zarządu Komisji Rewizyjnej. Funkcję prezesa powierzono dyrektorowi Andrzejowi Kowalowi.

W roku 2004, VII Zgromadzenie Ogólne Członków MZPZOZ wybrało na nowego prezesa Annę Czech – dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie. W roku 2008, IX Zgromadzenie Ogólne członków MZP ZOZ ponownie powierzyło jej tę funkcję. Funkcję tę sprawuje do chwili obecnej.

Małopolski Związek Pracodawców ZOZ liczy obecnie 32 członków. Jesteśmy organizacją reprezentatywną dla Małopolski pod względem merytorycznym, gdyż zrzeszamy zakłady opieki zdrowotnej o różnej specyfice – jednostki wielo- i monospecjalistyczne, szpitale i przychodnie, podlegające różnym organom założycielskim takim jak Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, starostwa powiatowe). Tak duże zróżnicowanie powoduje, ze wspólne stanowiska Związku wobec zmian zachodzących w ochronie zdrowia są wypośrodkowane i rozpatrują je w szerokim aspekcie. Od 2021 roku Związek jest wpisany na listę Ministerstwa Zdrowia jako organizacja reprezentatywna.

Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej od początku stawia sobie za cel maksymalnie efektywne wykorzystanie środków  przeznaczonych na ochronę zdrowia oraz szukanie nowych form finansowania tego bardzo „trudnego” sektora w trosce o to, aby wszystkie świadczenia finansowane były na odpowiednim poziomie, stosownie do zapotrzebowania pacjentów. Naszym priorytetem jest stabilne zarządzanie spzoz-ami,  co owocuje lepszą jakością świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, a także koordynacja polityki zdrowotnej w regionie. Związek od dłuższego czasu promuje koncepcję utworzenia stanowiska/urzędu Gospodarza Regionu w zakresie polityki zdrowotnej; powinien on być odpowiedzialny za kontrolę nad wchodzeniem na rynek zdrowotny nowych podmiotów tak, aby kryterium decydującym była nie tylko opłacalność procedur wykonywanych przez te podmioty, ale przede wszystkim  zapotrzebowanie na dane świadczenia zdrowotne wśród pacjentów z regionu Małopolski.

Małopolski Związek Pracodawców ZOZ ma za zadanie wspierać swych członków – dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz reprezentować ich interesy wobec organów założycielskich i instytucji tworzących legislację. Związek realizuje swe cele poprzez występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami ustawodawczymi do organów administracji rządowej i samorządowej. Organizuje dla dyrektorów jednostek ochrony zdrowia spotkania informacyjne (z przedstawicielami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Ministerstwa Zdrowia, jednostek administracji samorządowej – organów założycielskich), szkoleniowe oraz zjazdy będące forum wymiany myśli i doświadczeń. Spotkania te są poświęcone wdrażaniu nowych ustaw i przepisów dotyczących organizacji opieki zdrowotnej, finansowania świadczeń zdrowotnych, zarządzania finansami i personelem w zoz-ach.