Statut Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§1

 1. Niniejszym tworzy się związek pracodawców pod nazwą Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej zwany w dalszej części Statutu Związkiem.
 2. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Terenem działania związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Związku jest miasto Kraków.
 3. Związek może:
  • Współtworzyć federacje i konfederacje
  • Przystępować do innych organizacji o podobnym charakterze - tak krajowych jak i międzynarodowych.

§ 3

Związek jest dobrowolną organizacją zrzeszającą zakłady opieki zdrowotnej publiczne lub niepubliczne, które zostały przekształcone z samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i będące w rozumieniu prawa polskiego pracodawcami.

 1. Związek jest organizacja samorządną i niezależną w swojej działalności statutowej od organów administracji tak rządowej jak i samorządowej oraz od innych organizacji.

 2. Związek jest organizacją posiadającą osobowość prawną, działającą na rzecz i w interesie jego członków.

 3. Do prowadzenia spraw związanych z działalnością statutową związek może tworzyć komórki organizacyjne o charakterze terytorialnym i funkcjonalnym oraz zatrudniać pracowników.

 4. Związek używa pieczęci z napisem : Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej i innych ustalonych przez władze związku.

 5. Związek może ustalić własne godło i odznakę zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

§4

Związek jest organizacją realizującą swoje cele w granicach prawem określonych i ma za zadanie ochronę praw i reprezentowanie interesów pracodawców zakładów opieki zdrowotnej mających swoją siedzibę na obszarze, o którym mowa w §2 ust. 1 Statutu, a w szczególności

 1. Ochronę praw i reprezentowanie interesów wspólnych członków w zakresie ochrony dóbr niematerialnych i prawnych
 2. Wspieranie członków Związku w negocjacjach z organizacjami związkowymi pracowników
 3. Promuje i współpracuje w zakresie aktów prawnych w ochronie zdrowia i pomocy społecznej tak ogólnopolskich jak i lokalnych
 4. Wspieranie wdrażania zmian systemowych i własnościowych w dziedzinie ochrony zdrowia
 5. Prowadzenie doradztwa na rzecz członków związku .
 6. Organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców
 7. Występowanie do organów posiadających inicjatywę legislacyjną z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i działalności gospodarczej
 8. Prowadzenie działań zmierzających do maksymalnie efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną
 9. Wspieranie członków związku w negocjacjach z jednostkami dysponującymi środkami publicznymi przeznaczonymi na ochronę, profilaktykę i promocję zdrowia
 10. Reprezentowanie interesów członków związku wobec organów założycielskich, finansujących działalność i kontrolnych

  § 5

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

 1. Tworzenie społecznych mechanizmów rozwiązywania sporów zbiorowych i udział w ich rozwiązywaniu
 2. Prowadzenie studiów i badań nad sytuacją pracodawców, popularyzacją wiedzy prawnej, organizacyjnej i ekonomicznej
 3. Prezentowanie opinii w sprawach związanych z ochroną zdrowia
 4. Inspirowanie i wspomaganie inicjatyw w ochronie zdrowia i prowadzenie doradztwa w tym zakresie
 5. Występowanie w imieniu członków związku do organów administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli
 6. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz samorządowej i rządowej
 7. Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych
 8. Propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej
 9. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi o celach zbieżnych z celami Związku a w szczególności w celu ochrony praw pacjenta

§6

 

 1. Dla realizacji celów statutowych Związek może :

a) prowadzić działalność gospodarczą
b) uczestniczyć jako akcjonariusz (udziałowiec) w spółkach, spółdzielniach i innych   podmiotach działalności gospodarczej
c)uczestniczyć w innych przedsięwzięciach
2. Dochody uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1 mogą być
przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych

 Rozdział III

CZŁONKOSTWO

§7

 

 1. Członkiem Związku może być zakład opieki zdrowotnej posiadający osobowość prawną, zatrudniający pracowników i mający siedzibę na obszarze, o którym mowa w §2 ust. 1
 2. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie może ograniczać działalności statutowej członka.
 3. Członka Związku reprezentuje jego:
 • Dyrektor lub Kierownik - przez czas pełnienia funkcji Dyrektora lub Kierownika zakładu opieki zdrowotnej (czas trwania mandatu)
 • osoba wyznaczona przez Dyrektora lub Kierownika zakładu opieki zdrowotnej na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, która działa na rzecz i w imieniu Członka Związku przez czas określony w pełnomocnictwie (czas trwania mandatu).

§8

 

 1. Osobom o których mowa w § 8 ust. 2, po ustaniu ich mandatu, na wniosek co najmniej 1/3 członków Związku Zarząd Związku może przyznać status Członka Honorowego. Członek Honorowy uprawniony jest do uczestniczenia w pracach Związku z głosem doradczym.
 2. Status Członka Honorowego powinien być potwierdzony uchwałą, na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym.
 3. Członkostwo Honorowe wygasa w razie:
 • Ustąpienia Członka Honorowego
 • Wykluczenia Członka Honorowego w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego

§9

 

 1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku na pisemny wniosek zainteresowanego
 2. W razie odmowy przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenie Ogólnego Związku
 3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w stosunku do członków - założycieli, którzy członkostwo nabywają z chwilą wpisania Związku do rejestru.

 

§10

Członkowie związku mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich organów zwiazku
 2. Uczestnictwa w pracach Związku i jego organów
 3. Korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji
 4. Korzystania z wszelkich informacji o pracy związku
 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności związku

§11

Członkowie Związku są obowiązani do:

 1. Aktywnego udziału w pracach związku
 2. Przestrzegania Statutu Związku
 3. Terminowego uiszczania składek
 4. Wspierania Związku w wykonaniu zadań statutowych


§12


Członkostwo związku ustaje w razie:

 1. Wystąpienia ze związku
 2. Rozwiązania związku
 3. Wykluczenia ze związku przez Zarząd na skutek:
  • Prowadzenia przez członka działalności na szkodę związku
  • Rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał organów Związku
  • Uchylania się od płacenia składek członkowskich przez okres minimum 3 miesięcy
 4. Utraty przez członka Związku statusu pracodawcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w §1 ust. 2 niniejszego statutu

§13


Z chwilą ustania członkostwa, wygasają prawa i obowiązki członka Związku, za wyjątkiem obowiązku do opłacenia zaległej składki.

§14


Oświadczenie o wystąpieniu ze związku składa się na ręce Prezesa Zarządu Związku  najpóźniej  na trzy miesiące  przed  dniem   ustania  członkostwa,   który
przypada na ostatni dzień trzeciego miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono oświadczenie.

§ 15

 

 1. Wykluczenie ze związku następuje na mocy uchwały Zarządu Związku podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Od uchwały, o której mowa w ust. 1 przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego.
 3. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku

Rozdział  IV
ORGANY ZWIĄZKU


§16


Organami związku są :
a) Zgromadzenie Ogólne
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

§17

 

 1. Uchwały  organów związku  podejmowane  są w głosowaniu jawnym  zwykłą większością głosów, za wyjątkiem sytuacji w których Statut stanowi inaczej.
 2. Głosowanie tajne zarządza się:
 • W sprawach powołania i odwołania członków organów Związku pochodzących z wyboru
 • Każdorazowo na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania

§18


ZGROMADZENIE OGÓLNE


Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Związku.
1. W Zgromadzeniu Ogólnym członkowie mogą brać udział poprzez umocowanych przedstawicieli. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej i złożone w oryginale na ręce Prezesa Zarzadu Związku najpóźniej w chwili rozpoczęcia obrad Zgromadzenia Ogólnego
2. Członkom przysługują głosy na Zgromadzeniu Ogólnym według następujących zasad :

jeden głos - do 100 osób pracujących w zakładzie
dwa głosy - od 101 do 1000 osób pracujących w zakładzie
trzy głosy - powyżej 1000 osób pracujących w zakładzie

4. Zgromadzenie Ogólne wyraża swoją  wolę w formie uchwał.
5. Zgromadzenie Ogólne odbywa się co najmniej raz na rok i wymaga dla swej ważności obecności minimum 50 % Członków Związku.
6. Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd w drodze pisemnego powiadomienia Członków listem poleconym na co najmniej 14 dni przed datą Zgromadzenia:

Na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków związku
Z inicjatywy Komisji Rewizyjnej
Z inicjatywy własnej
7. Szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania obrad Zgromadzenia Ogólnego określa Regulamin Zgromadzenia Ogólnego, uchwalany przez Założycielskie Zgromadzenie Ogólne

§ 19

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy :

 1. Ustalanie programu działania Związku

 2. Wprowadzanie zmian do Statutu Związku

 3. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz składu Komisji Rewizyjnej

 4. Rozpatrywania i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 5. Przyjmowanie budżetu Związku

 6. Podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Związku z innych organizacji pracodawców

 7. Ustalenie wpisowego, wysokości składki członkowskiej i sposobu ich uiszczania

 8. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości

 9. Uchwalanie regulaminów funkcjonowania i wyboru do organów Związku

 10. Podejmowanie decyzji w innych sprawach, w których Statut przewiduje właściwość Zgromadzenia Ogólnego

§20


ZARZĄD

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Związku

 2. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne.

§21

 1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Ogólnego zatwierdzającego sprawozdania z wykonania budżetu za ostatni rok urzędowania Zarządu

 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, dwóch wiceprezesów,  dwóch – czterech członków

 3. Prezesa Zarządu wybiera spośród swojego grona Zgromadzenie Ogólne bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

 4. Pozostałych członków Zarządu, po zaproponowaniu ich kandydatur przez Prezesa, wybiera spośród swojego grona Zgromadzenie Ogólne zwykłą  większością głosów w głosowaniu tajnym.


§22


1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje :
a) w przypadku rezygnacji z wykonywania mandatu
b) w przypadku odwołania ze składu Zarządu przez Zgromadzenie Ogólne
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zgromadzenie Ogólne na najbliższym
posiedzeniu dokonuje uzupełniającego wyboru członka Zarządu.


§23


Szczegółowy tryb powoływania i odwoływania członków Zarządu określony jest w Regulaminie Zarządu.


§24


Do kompetencji Zarządu należy :
1) prowadzenie bieżącej działalności Związku
2) reprezentowanie Związku w kontaktach z innymi podmiotami
3) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
4) przygotowanie projektów i planów działania Związku,
5) przygotowanie projektu budżetu i jego wykonanie,
6) wyznaczanie    cztonków   Związku    do    reprezentowania   jego    interesów   w działaniach, o których mowa w §5 pkt. 1 i 2,
7) składanie Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdań z działalności Związku,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i skreślenia członków Związku,
9) podejmowanie uchwał w sprawach prowadzenia przez Związek działalności, o której mowa w §6 ust. 1 nin. Statutu,
10)podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których Statut nie przewiduje właściwości innych organów Związku.


§25


Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.


§26


Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku i zaciągania zobowiazań majątkowych wymagane jest współuczestnictwo dwóch członków Zarządu Związku, z których co najmniej jeden jest prezesem lub wiceprezesem Zarządu.


§27


1. Obsługę Związku  i jego  organów wykonuje  Biuro  Związku  działające  przy Zarządzie.
2. Organizację i zadania Biura Związku określa regulamin uchwalany przez Zarząd.


§28


KOMISJA REWIZYJNA


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Liczbę członków Komisji określa Zgromadzenie Ogólne.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Ogólnego zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Związku za ostatni rok jej urzędowania.
4. Na pierwszym posiedzeniu, nie później niz w ciągu 14 dni od daty wyboru, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje:

a) w przypadku z rezygnacji z mandatu członka Komisji Rewizyjnej,
b) w przypadku odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej przez Zgromadzenie Ogólne.
6. W przypadku, o którym mowa w ust 5. Zgromadzenie Ogólne na najbliższym
posiedzeniu dokonuje uzupełniającego wyboru członków Komisji Rewizyjnej.


§29

 

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie stałej kontroli nad działalnością Związku. W szczególności Komisja Rewizyjna co najmniej raz do roku bada całokształt działalności Związku z uwzględnieniem działalności finansowej.
 2. Do szczególnych uprawnień Komisji Rewizyjnej ponadto należy:

a) występowanie do Zgromadzenia Ogólnego z wnioskami wynikającymi z kontroli,
b) zwracanie się do Zarządu z zadaniem składania wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Związku,
c) składanie zaleceń co do działalności Zarządu.


§30


Tryb   funkcjonowania   Komisji   Rewizyjnej   określa   regulamin   uchwalony   przez Zgromadzenie Ogólne.

Rozdział V
MAJĄTEK ZWIĄZKU


§31

 

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe.
 2. Dochody Związku stanowią w szczególności:

a) wpisowe,
b) wpływy ze składek członkowskich,
c) darowizny, spadki, zapisy,
d) dochody z majątku Związku,
e) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek.
3. Związek może tworzyć fundusze na realizację określonych celów.


Rozdział VIII
ROZWIĄZANIE  ZWIĄZKU


§32

 

 1. Związek ulega rozwiązaniu w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne uchwały o rozwiązaniu podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Związku określa przeznaczenie majątku pozostawionego po Związku oraz sposób przeprowadzenia likwidacji.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


§33

 1. Do czasu odbycia Zgromadzenia Ogólnego, które dokona wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej oświadczenia woli w imieniu Związku składa dwóch członków Komitetu Założycielskiego łącznie.
 2. Komitet Założycielski w terminie 30 dni od daty wpisania Związku do rejestru zwoła Zgromadzenie Ogólne Związku.

§34


Zgromadzenie  Ogólne  zwołane w trybie  §  31   ust 2  dokona  ustalenia  kwoty wpisowego i składki członkowskiej pobieranej od członków Związku.
 

§35

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu nastąpić mogą w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Związku.


§36

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Związku.§37

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem znajdują zastosowanie postanowienia ustawy o organizacjach pracodawców i inne właściwe przepisy.